مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

اجراي تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه هايانرژي، برق و گاز و به کارگیري تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزي در ساختمانهاشده است و به همین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمانها دربرابر حریق، امري الزامی و اجتناب ناپذیر محسوب میشود. به منظور حفظ جان و مال انسانها و فراهم ساختن ایمنی لازم دربرابر آتشسوزي، رعایت اصول علمی و فنی در طراحی و اجراي ساختمانها ضروري است که مهمترینآن عبارتند از:
تأمین تمهیدات لازم در طراحی و اجراي ساختمانها بهمنظور پیشگیري از بروز حریق.
فراهم ساختن شبکه هاي علائمی محافظ(تشخیص، هشدار، اعلام)و امکانات مهار، کنترل و اطفاءحریق در ساختمان.
جلوگیري از گسترش آتش و دود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر یا از معابر به ساختمان.
پیشبینی راه هاي خروج براي خارج شدن به موقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به مکان هاي امن.
ساختارها، ارتفاعات و مساحت ها
براساس تصمیمات متخذه در جلسات کمیته تخصصی مبحث سوم، در نخستین مرحله از تدوین وتصویب مقررات ملّی ساختمان پیرامون حفاظت ساختمان ها دربرابر حریق،تأمین ایمنی لازم جهت
حفظ جان انسانهامورد تأکید بود و به همین دلیل در آن مرحله مقررات و ضوابط مربوط بهراههاي خروج از بنا و فرار از حریقکه از بیشترین اهمیت و تاثیر در این راستا برخوردار بود،تدوین و پس از تصویب نهایی در شوراي تدوین مقررات ملّی منتشر شد.ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان شامل مباحثی است که براساس اولویتهاي مورد نظر شوراي تدوین مقررات ملّی ساختمان و کمیته تخصصی مبحث سوم مقررات ملّیساختمان و با توجه به شرایط فنی، تخصصی و اجرایی موجود در کشور از نظر وجود مهارتهاي لازم، مصالح، تجهیزات و نیز امکانات اقتصادي کشور منتشر شده است.همچنین توجه به این نکته ضروري است در مواردي که سایر مقررات ملّی ساختمان مانند مقررات مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی، لوله کشی گاز و سیستم هاي تهویه محدودیت هاي متفاوتی نسبت به ضوابط این مبحث ایجاد و الزام نماید، ضوابطی باید ملاك عمل قرار گیرد که محدودیتبیشتري دارد.امید است با اجراي این مبحث علاوه بر حفظ جان و مال انسانها شاهد تحقق اهداف مقررات ملّیساختمان مانند افزایش عمر مفید ساختمانها، حفاظت از سرمایههاي مردمی و عمومی، صرفه جویی وافزایش بهره وري و تأمین آسایش و ایمنی انسانها باشیم

دانلود فایل

اکسس کنترل از کجا آغاز می شود؟
نتایج هوشمند سازی ساختمان در کاهش گازهای گلخانه ای
فهرست
× چطور میتونم کمکتون کنم؟